نظام پيشنهادها
همزمان با برگزاري جشن پيروزي انقلاب، جشن ساليانه نظام پيشنهاد ها نيز برگزار گرديد كه در اين مراسم از رئيس و دبير نظام پيشنهاد هابا توجه به عملكرد خوب اين نظام تقدير به عمل آمد كه با توجه به برنامه ساليانه نظام پيشنهاد ها ، دربخش ارائه بيشترين پيشنهاد ها در طول سال:از آقايان محسن فرجي ومحمد مرادي ، در بخش ارائه پيشنهاد خلاقانه از جناب آقاي مجتبي فرجي ،در بخش ارائه پيشنهاد با صرفه اقتصادي وگروهي از كميته نسوز كاري آقايان: رئيس كميته: خليل محمدي ، دبير كميته  : محمودرحيمي وديگراعضاء: غلامرضا ابراهيم زاده، سيد احمدمدني فرد، حميد رضا خسروي،اكبر يدي ومرتضي مير اشرفي با اهداء لوح سپاس وجايزه نقدي تقدير به عمل آمد.

  • نظام پيشنهادها
  • نظام پيشنهادها1
  • نظام پيشنهادها2
  • نظام پيشنهادها3
  • نظام پيشنهادها4
  • نظام پيشنهادها5
  • نظام پيشنهادها6
  • نظام پيشنهادها7
فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام