Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background
نظام پيشنهادها
همزمان با برگزاري جشن پيروزي انقلاب، جشن ساليانه نظام پيشنهاد ها نيز برگزار گرديد كه در اين مراسم از رئيس و دبير نظام پيشنهاد هابا توجه به عملكرد خوب اين نظام تقدير به عمل آمد كه با توجه به برنامه ساليانه نظام پيشنهاد ها ، دربخش ارائه بيشترين پيشنهاد ها در طول سال:از آقايان محسن فرجي ومحمد مرادي ، در بخش ارائه پيشنهاد خلاقانه از جناب آقاي مجتبي فرجي ،در بخش ارائه پيشنهاد با صرفه اقتصادي وگروهي از كميته نسوز كاري آقايان: رئيس كميته: خليل محمدي ، دبير كميته  : محمودرحيمي وديگراعضاء: غلامرضا ابراهيم زاده، سيد احمدمدني فرد، حميد رضا خسروي،اكبر يدي ومرتضي مير اشرفي با اهداء لوح سپاس وجايزه نقدي تقدير به عمل آمد.

  • نظام پيشنهادها
  • نظام پيشنهادها1
  • نظام پيشنهادها2
  • نظام پيشنهادها3
  • نظام پيشنهادها4
  • نظام پيشنهادها5
  • نظام پيشنهادها6
  • نظام پيشنهادها7
فرم تماس با ما
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام