عنوان پروژه‌هاي دانشجويي
1 - دفن اصولي ضايعات نيمه صنعتي. ( از جمله فيلترهاي ايستگاه گاز و رسوبات ساختماني بدنه كوره ها و اطراف مشعل هاي بويلر كه تعويض شده و آلودگي هاي خاصي دارند  )

2 - روشهاي نيمه صنعتي سيستم چربي گير به منظور جدا سازي ضايعات چربي كانتين از فاضلاب و ممانعت از نفوذ اين نوع آلودگي به آب هاي زير زميني   (اين مشكل هم اكنون در اداره خدمات  به صورت بومي و نيمه صنعتي در حال پيگيري و حل شدن ميباشد  )

3 - روش هاي اصولي دفن شن هاي سيستم فيلترينگ ، ( شن ها و پوكه هايي كه آغشته به مازوت يا چربي هاي پساب ميباشند)

4- اندازه گيري و ارزيابي ريسك هاي بهداشتي تهديد كننده در نيروگاه حرارتي شازند.

5- ارزيابي فرهنگ ايمني، بررسي چالش هاي موجود در راهكارهاي بهبود سطح فرهنگ ايمني.