تاریخ درج آگهی:1398/10/16
مزایده: آگهي مزايده عمومي شماره 212/98
آگهي مزايده عمومي شماره 212/98 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد مقدار حدود 38.000 كيلوگرم روغن ضايعاتي روانكاري توربين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه ‌افرادحقيقي ‌و حقوقي واجد صلاحیت ‌مي‌توانندازتاريخ 16/10/98 لغايت24/10/98 جهت بازديد ودرياف...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/8/6
مناقصه: آگهي تمدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98
آگهي تمدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد ساخت دو عدد استم والو مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به سازندگان واجد شرایط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/7/11
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 121/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد ساخت دو عدد استم والو مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به سازندگان واجد شرایط واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضیان دعوت به عمل مي آيد...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/6/10
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 120/98
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 120/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین عایق حرارتی (آلومینیوم سیلیکات) مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند را به تولید کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از شرکت های ...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/5/23
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 119/98
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 119/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر داردتامین نیرو جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 27/05/98 جهت دريافت اسناد مناقصه به...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/5/9
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 118/98 (همراه با ارزیابی کیفی)
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره 118/98 (همراه با ارزیابی کیفی) شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین تعدادی از لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند را به تامین کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد . لذا ا...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/4/24
مناقصه: آگهي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98
آگهي تمديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد مقدار 104000 لیتر روغن روانکاری توربین مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي از تولید کنندگان داخلی خريداري نمايد . لذا از كليه تولید کنندگان داخلی كه در اين رابطه داراي تجربه و صلا...
تاریخ درج آگهی:1398/4/13
مزایده: آگهي مزايده عمومي شماره 211/98
آگهي مزايده عمومي شماره 211/98 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد تعدادي اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه افراد حقيقي وحقوقي مي‌توانند از تاريخ 15/04/98 لغايت 25/04/98 جهت بازديد ودريافت اسناد مزايده به شركت مديريت توليد برق شازن...
تاریخ درج آگهی:1398/4/13
مناقصه: آگهي تمديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 116/98
آگهي تمديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 116/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد تعداد دو دستگاه آنلاین مانیتورینگ گاز های محلول در روغن ترانس مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد . لذا از كليه تامين كنندگاني كه در اين رابطه داراي تجربه و صلاحيت هس...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/3/25
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین مقدار 104.000 لیتر روغن روانکاری توربین مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به تولید کنندگان داخلی واجد شرايط واگذار نمايد . ل...
  • سازمان منتشرکننده: شركت مديريت توليد برق شازند
12345