تاریخ درج آگهی:1402/5/17
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( با ارزیابی کیفی) شماره 115/1402
شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد تامین نیرو جهت نگهداري و حفظ فضاي سبز موجود مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شازند (نیروگاه حرارتی شازند ) را براي مدت يكسال به شرکت های حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 22/05/1402...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1402/4/21
مناقصه: آگهي مزايده عمومي شماره 212/1402
آگهي مزايده عمومي شماره 212/1402 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد 2 دستگاه خودرو مازاد و تعدادي اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه افراد حقيقي وحقوقي مي‌توانند از تاريخ 24/04/1402 لغايت29/04/1402 از ساعت9 صبح الی 12 ظهر جهت ...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1402/3/4
مناقصه: آگهي مزايده عمومي شماره 211/1402
آگهي مزايده عمومي شماره 211/1402 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد تعدادي اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه افراد حقيقي وحقوقي مي‌توانند از تاريخ 06/03/1402 لغايت12/03/1402 از ساعت9 صبح الی 12 ظهر جهت بازديد و دريافت اسناد م...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1402/2/17
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/1402
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/1402 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شراي...
  • سازمان منتشرکننده: شرکت مدیریت تولید برق شازند
تاریخ درج آگهی:1402/2/12
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 111/1402
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 111/1402 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد مناقصه خدمات حجمی سایت صنعتی وکانتین نیروگاه را به مدت دوازده ماه به شرکت های حقوقي واجد شرایط و صلاحیت واگذار نمايد . لذا از كليه شركت های واجد صلاحیت دعو...
تاریخ درج آگهی:1401/8/15
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( با ارزيابي کیفي) شماره /116 1401
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ) با ارزيابي کیفي( شماره 116 / 1401 شركت مديريت توليد برق شازند )نيروگاه حرارتي شازند( در نظر دارد تامين نيرو خدمات حجمي سايت صنعتي مربوط به شركت مديريت توليد برق شازند )نيروگاه حرارتي شازند ( را براي مدت پنج ماه به شركت هاي حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كلي...
تاریخ درج آگهی:1401/5/18
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( با ارزیابی کیفی) شماره 115/1401
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( با ارزیابی کیفی) شماره 115/1401 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد تامین نیرو جهت نگهداري و حفظ فضاي سبز موجود مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شازند (نیروگاه حرارتی شازند ) را براي مدت يكسال به شرکت های حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . ...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1401/4/22
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114/1401
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114/1401 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین مقدار 10.000 کیلوگرم هیدرازین هیدرات به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت های واجد صلاحیت دعوت به عمل مي آي...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1401/3/26
مناقصه: آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 112 /1401 به اطلاع مي رساند با توجه به تجدید مناقصه شماره112/1401 در خصوص ایاب و ذهاب پرسنل یا مینی بوس و میدل باس شركت مديريت توليد برق شازند ، مهلت ارسال اسناد مناقصه تا مورخ 06/04/1401 می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت ...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
تاریخ درج آگهی:1401/2/27
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 113-112-111/1401
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 113-112-111/1401 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط...
  • سازمان منتشرکننده: نیروگاه حرارتی شازند
12345آخر