تاریخ درج آگهی:1398/3/25
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 117/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تامین مقدار 104.000 لیتر روغن روانکاری توربین مورد نیاز نيروگاه حرارتی شازند را به تولید کنندگان داخلی واجد شرايط واگذار نمايد . ل...
  • سازمان منتشرکننده: شركت مديريت توليد برق شازند
تاریخ درج آگهی:1398/3/18
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 112/98
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 112/98 با ارزیابی کیفی (تجدید مناقصه) شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو ميني بوس و ميدل باس خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نماي...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/3/2
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 114-98
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 114-98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد تهیه شناسنامه فنی و ساخت 2 ست كامل دیافراگم هایHP3و HP5 توربین بخار نيروگاه حرارتی شازند را به شرکت های داخلی واجد شرايط واگذار نمايد ...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1398/2/12
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 113-112-111-98
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 113-112-111/98 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) به آدرس کیلومتر 15 جاده اراک بروجرد محور فرعی ازنا در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1397/7/19
مناقصه: مناقصه عمومي شماره 97/116
آگهي مناقصه عمومي شماره 116/97 1- نام مناقصه گزار :شركت مديريت توليد برق شازند (سهامي خاص ) – نيروگاه حرارتي شازند 2- موضوع مناقصه : تعمیرات اساسی واحد شماره یک 3- نوع مناقصه : عمومي - يك مرحله اي 4- محل تحويل اسناد مناقصه :شركت مديريت توليد برق شازند 5- ميزا...
  • سازمان منتشرکننده: نيروگاه حرارتي شازند
تاریخ درج آگهی:1397/5/30
مزایده: مزايده شماره 211/97
آگهي مزايده عمومي شماره 211/97 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد تعدادي اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه افراد حقيقي وحقوقي مي‌توانند از تاريخ 27/05/97 لغايت 11/06/97 جهت بازديد ودريافت اسناد مزايده به شركت مديريت توليد برق شازن...
تاریخ درج آگهی:1397/5/16
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي 97/115
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 115/97 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد نگهداري و توسعه فضاي سبز را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 19/05/97 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت پايگاه ا...
  • سازمان منتشرکننده: شركت مديريت توليد برق شازند
تاریخ درج آگهی:1397/2/27
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/97
شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 31/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت ...
تاریخ درج آگهی:1397/2/27
مناقصه: مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/97
شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 31/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت ...
تاریخ درج آگهی:1397/2/11
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/97
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/97 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد طبخ و توزيع غذاي پرسنل خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 14/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه ب...
12345