نيروگاه شازند بر مدار جهش توليد
خالص تحويلي انرژي الکتريکي نيروگاه حرارتي شازند به شبکه سراسري در مرداد ماه  1399 هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و چهارده هزار و نهصد و شصت و سه کيلووات ساعت بوده است.

نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام