موقعیت ما

جزئیات تماس

كيلومتر 15جاده اراك – بروجرد ، محور فرعي ازنا ، نيروگاه حرارتي شازند( شركت مديريت توليد برق شازند )

كد پستي: 43311-38671

38262000 ( 086 )

38262222 ( 086 )

شماره كارشناس محيط زيست:  38262519(086)
ايميل :ansari@shazandtpp.ir
نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع


پیغام