Slide1 background
Slide2 background
Slide3 background
Slide4 background
Slide5 background
مناقصه و مزایده
تاریخ درج آگهی:1397/2/27
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/97
شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 31/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت ...
تاریخ درج آگهی:1397/2/27
مناقصه: مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-112/97
شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 31/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت ...
تاریخ درج آگهی:1397/2/11
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/97
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/97 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد طبخ و توزيع غذاي پرسنل خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 14/02/97 جهت دريافت اسناد مناقصه ب...
تاریخ درج آگهی:1396/11/29
مناقصه: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 96/118
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 96/118 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد ساخت240 عدد بسكت رديف گرم GAH را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 96/12/06 جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت پايگاه اطلاع رسان...
تاریخ درج آگهی:1396/6/2
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 96/116
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 116/96 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد نگهداري و توسعه فضاي سبز را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 06/06/96 جهت دريافت اسناد مناقصه با سايت پايگاه ا...
تاریخ درج آگهی:1396/5/29
مزایده: مزايده عمومي وسايط نقليه سبك و اقلام ضايعاتي
آگهي مزايده عمومي شماره 211/96 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد تعدادي وسايط نقليه سبك(خودرو سواري –وانت و موتور سيكلت ) و همچنين تعدادي اقلام ضايعاتي و مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه افراد حقيقي وحقوقي مي‌توانند از تاريخ 23/05/96 ل...
تاریخ درج آگهی:1396/4/8
مناقصه: مناقصه شماره 96/115
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 115/96 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد سند بلاست و رنگ آميزي سقف ،كف و بخشي از ديواره هاي بالاي داخل مخزن مازوت شماره 1 و مخازن گازوئيل و لوله هاي ورودي آب خام نيروگاه را به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا ...
تاریخ درج آگهی:1396/2/28
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-96/112
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 114-113-96/112 شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري، ميني بوس و ميدل باس و تامين نيروي انساني خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حدا...
تاریخ درج آگهی:1396/2/11
مناقصه: آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/96 نوبت اول
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 111/96 نوبت اول شركت مديريت توليد برق شازند (نيروگاه حرارتي شازند) در نظر دارد طبخ و توزيع غذاي پرسنل خود را براي مدت يكسال به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه شركت ها دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 96/02/17 جهت دريافت اسناد مناقصه با ساي...
تاریخ درج آگهی:1395/11/25
مزایده: آگهي مزايده عمومي شماره 213
آگهي مزايده عمومي شماره 213/95 شركت مديريت توليد برق شازند(سهامي خاص) در نظر دارد مقدار حدود 40.000 كيلوگرم روغن ضايعاتي روانكاري توربين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. كليه‌افرادحقيقي‌وحقوقي‌مي‌توانندازتاريخ23/11/95لغايت30/11/95 جهت بازديد ودريافت اسناد مزايده...
  • سازمان منتشرکننده: شركت مديريت توليد برق شازند
1234